Vedtekter

VEDTEKTER FOR BAMSEBY BARNEHAGE
Vedtatt av generalforsamling den 05.05.2008

 

1. EIERFORHOLD

Bamseby barnehage er en privateid barnehage
for barn i alder 0 - 6 år.

1.1 Barnehagens eierform er:

Aksjeselskap

Eiers navn og adresse er:
Benedicte Gundersen AS
Hurrødstien 6
1621 Gressvik

Virksomheten skal drives innenfor
aksjelovens rammer.

2 FORMÅL

Eiers formål er å eie og drive barnehager.

Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover,
forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, barnehagens egne
vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske
virksomhet.

Barnehagen skal gi barna mulighet for samvær og lek under tilsyn og
omsorg av voksne, samt gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært
samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal medvirke til å gi barna troen på det
enkelte menneskets egenart og å lære barna omsorg, forståelse og engasjement
gjennom å fremme barnas medvirkning og oppfordre til løsningsforslag for at
konflikter mennesker imellom kan løses på andre måter enn med vold og mobbing.
Barna skal oppdras i samsvar med kristne grunnverdier.

3 STYRINGSORGANER

3.1 Generalforsamling

Bamseby barnehages oppgaver ivaretas av eierstyre. Generalforsamling skal
holdes innen utgangen av februar hvert år.

Generalforsamling behandler og fastsetter bl.a.:

budsjett
foreldrebetaling
vedtekter
driftsendringer
arbeidsinstruks
valg av representanter til eierstyret

3.2 Eierstyrets oppgaver:

Ansvar for økonomi innenfor fastsatt budsjett og sørge
for betryggende regnskapsførsel i overensstemmelse med
kommunens fastsatte vilkår.
Opptak av barn etter innstilling fra styrer.
Arbeidsgiveransvar, ansettelser, behandling av personalsaker.
Utvikling og oppfølging av barnehagens internkontrollsystem.
Innkalle og fremlegge forslag til saker for behandling
av generalforsamlingen.

Årsberetning, regnskap og budsjettforslag skal utarbeides av eierstyret innen
01. mai for endelig godkjenning av generalforsamlingen.

3.3 Samarbeidsutvalg

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg
(jfr. lov om barnehager § 4 med forskrifter).

Samarbeidsutvalget består av 6 medlemmer hvorav 2 medlemmer velges av
foreldreråd og 2 av de ansatte, samt 2 representanter fra eier.
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen.
Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier.

Styrer som ikke er valgt medlem har møte-, tale- og forslagsrett i
samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalgsmøter holdes i henhold til fastsatt plan og for øvrig når
samarbeidsutvalgets formann finner det nødvendig. For at det skal kunne fattes
vedtak må minst to medlemmer av samarbeidsutvalget møte.

Det skal skrives
protokoll som underskrives av møtedeltakerne.

Samarbeidsutvalget skal:

- bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som
  er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene,
  bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.
- fastsette årsplan for barnehagen
- gi uttalelser til forslag om endringer i vedtektene og
  retningslinjer for barnehagen (herunder betalings- og oppsigelsesfrister).
- påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen
  eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innefor
  de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og
  barnehagens budsjett.

3.4 Foreldreråd

Foreldrerådet opprettes etter lov om barnehager § 4 og forskriftene pkt. 1.
Det består av foreldre til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal:

- fremme foreldrenes felles­interesser
- bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehagen
- være med og sikre, samt fremme samarbeidet mellom hjem
  og barnehagen
- forelegges saker av viktighet for foreldrenes forhold
  til barnehagen

Foreldrerådet har rett til å uttale seg før slike avgjørelser blir tatt.
Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.

4 OPPTAK AV BARN

Opptak av barn og tildeling av ledige plasser skjer etter skriftlig søknad iht. barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsaklig ved samordnet opptaksprosess på våren.

a) Funksjonshemmede barn har fortrinnsrett til barnehageplass dersom barnet etter en helhetsvurdering kan ha nytte av oppholdet.

b) Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §4-12
og 4-4 annet og fjerde ledd.

c) Deretter prioriteres barn i følgende rekkefølge:

· Barn som allerede har plass

· Ansattes barn

· Søsken

· Enslige forsørgere

d) Ved opptak prioriteres barn bosatt i Fredrikstad kommune

e) Klage over opptaket behandles av styre i samarbeid med Fredrikstad
    kommune

f) Søknadsfrist for det ordinære opptak er 1. mars

 

5 FORELDREBETALING/OPPSIGELSE

5.1 Foreldrebetaling:

- Barnehagen følger gjeldende sats for foreldrebetaling satt av Fredrikstad kommune
- Betalingen skjer forskuddsvis den 01. i hver måned.
- Betalingen påløper for ubenyttet plass.
- Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Fredrikstad kommune.
- Det gis inntektsgradert moderasjon etter regler gitt av Fredrikstad kommune

5.2 Oppsigelse:

- Ved manglende betaling; dvs. restanse på 2 måneder eller mer
  kan leder si oppplassen
- Oppsigelse av barn skal skje skriftlig til Bamseby barnehage,
  Hurrødstien 6, 1621 Gressvik.
- Det er 1-en måned gjensidig oppsigelse regnet fra den 1.-første
  i hver måned etter mottatt skriftlig oppsigelse.
- Barnehageplassen kan ikke sies opp etter 1. april med unntak av
  flytting fra kommunen. Dersom plassen blir sagt opp 1. april
  eller tidligere, må barnet slutte 30.04.
  Ellers må det betales til og med 30.06.
- Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja
  til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.
- Det betales ordinær oppholdsbetaling i oppsigelsestiden.
- Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den  samme oppsigelsestiden under pkt.3 fra eier til foreldre.
- Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører/stenges.

6 ÅPNINGSTIDER/FERIER/PLANLEGGINGSDAGER

Barnehagens åpningstid er fra: kl. 06:30 til kl. 16:45

Barnehagen er stengt julaften(24. desember) og nyttårsaften(31.desember). Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. i løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5-fem kurs- og planleggingsdager. Barnehagen er stengt på helligdager. Barnehagen er stengt uke 28,29 og 30 hver sommer.

Barnehagen begynner nytt år: 1.august

Barnehageåret løper frem til: 01. juli

6.1 Fravær og sykdom hos barnet:

Hvis et barn er syk, eller har fravær av andre grunner,
må det gis beskjed til barnehagen.

Barn som har smittefarlige sykdommer skal holdes hjemme
til smittefaren er over.

7 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal er 435 m².
Arealnormen pr. barn er fastsatt til 4 m² for barn over 3 år og
5 m² for barn under 3 år.

8 INTERNKONTROLL

Barnehagens internkontrollsystem er eiers ansvar og skal ivaretas ved jevnlig
kontroll av eier i samarbeid med styrer i hht. lov om barnehager § 15.
Barnehagens internkontrollsystem skal være tilgjengelig i barnehagen.

9 DUGNAD

Det er positivt at foreldre med barn i barnehagen deltar på
dugnader/­arrange­menter som arrangeres av samarbeidsutvalget eller
eierstyret.

10 POLITIATTEST

Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest.

11 TAUSHETSPLIKT

Eierstyret, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har
taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven
(jfr. lov om barnehager §§ 21 – 23).

12 FORSIKRING

Barna er forsikret gjennom en ulykkesforsikring, i den tid barna oppholder
seg i barnehagen. Barnehagen er ikke erstatningsansvarlig for tap eller skade på
medbrakte eiendeler.

De ansatte er forsikret i arbeidstiden av arbeidsgiver i henhold til lov om
yrkesskadeforsikring.

13 VEDTEKTSENDRINGER

Endring av disse vedtekter foretas av generalforsamlingen etter uttalelse
fra foreldreråd- utvalget. Vedtektene skal sendes kommunen til orientering.

Vedtektsendringer kan foretas av ordinær eller ekstraordinær general­forsamling. Forslag til endringer skal forelegges foreldrerådutvalget
til uttalelse før avgjørelse.

Ved endring av vedtektene bør det tas med frist for iverksettelse.

Alle vedtak om endringer skal sendes kommunen, som skal påse at disse er i
samsvar med lov om barnehager.

14 OPPHØR OG AVVIKLING

Ved opphør av Bamseby barnehage skal barnehagens gjeld først dekkes.
Dersom det blir midler til overs, skal disse tilfalle i henhold til eierstyrets
beslutning.

15 VILKÅR FOR KOMMUNAL STØTTE TIL DRIFT AV PRIVATE BARNEHAGER

Tilskudd ytes på følgende vilkår:

- Barnehagen skal delta i samordnet opptaksprosess
  Jf.Barnehageloven §12
- Styrer skal delta i tverrfaglig samarbeid
- Eier av barnehagen skal overholde frist for innlevering av regnskap
- Det skal være tilsvarende lønn- og arbeidsforhold i private barnehager
  som i kommunens egne barnehager
- Arealutnyttingen skal ikke være høyere enn det som
  følger av de kommunale bestemmelsene om arealutnyttelse