Velkommen til barnehageåret 2019-20!

Vi er i gang med et nytt barnehageår, og planene for det nye året er satt ( se årsplanen for mer info). Vi ser i år nærmere på fagområdet " Etikk, religion, filosofi" Vi fokuserer på mangfold og gjensidig respekt, likestilling, likeverd og identitet.

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.

Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.

(Rammeplanen)